JÄSENEKSI LIITTYMINEN |Bli medlem|Join as a member

Nimi|Namn|Name
Osoite|Adress|Address
Postitoiminumero ja -paikka|Postnummer och ort|Zip code and place
Puhelin|Telefon|Phone
Sähköpostiosoite|e-postadress|email address
En halua sähköpostiin yhdistyksen jäsenkirjeitä tai muita tiedotteita|Jag vill inte ha medlemsbrev eller övrig information per email| I do not want member news or other information via email
Toivon, että minulle lähetetään tiedotteet myös sähköpostilla|Jag önskar få all information även per epost|I want to get all information also via email
Muuta, esim. lasin keräily, muu yhteys lasiin tai lasin tekemiseen|Valfri information|Optional information
Monivalintakysymys|Flervalsfråga|Multiple-choice question
Yksityishenkilö|Privatperson|Individual member
Liityn yhteisöjäseneksi; (yritys, säätiö, tms.)|Medlem som samfund|Community member
Yhteisön nimi|Samfundets namn|Name of the community
Ilmoittautumispäivämäärä|Anmälningsdatum|Date of registration

Lomakkeella lähetetyt tiedot menevät suoraan yhdistyksen sähköpostiin.|Informationen som skickas går direkt till föreningens email|The information sent on the form goes directly to the associatio's email